Chuyển đến khối nội dung chính

văn kiện tuyên truyền

Dịch vụ tiện lợi và thuế địa phương
Việt Nam】(PDF)
Hiểu thuế quốc gia và địa phương (do Bộ Tài chính và IRS quận phía Nam cung cấp)
Việt Nam】(JPG)
Làm thế nào để cư dân mới áp dụng cho danh sách tài sản và thu nhập gia đình?(PDF)