Chuyển đến khối nội dung chính

Hướng dẫn trang web

Trang web này được xây dựng theo nguyên tắc thiết kế web có thể truy cập. Nội dung mẫu chính của trang web được chia thành hai khối lớn:

1. Khu vực menu trên cùng 2. Khu vực nội dung chính

Các phím tiện lợi (Accesskey, còn được gọi là các phím nhanh) của trang web này được đặt như sau:
Alt U:Vùng liên kết điều hướng ở trên, liệt kê các liên kết chính và tìm kiếm toàn văn của trang web này.
Alt C:Khu vực nội dung chính ở giữa, khối này trình bày nội dung của trang web của mỗi trang web.